Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dvakačovice
10. 6. 2016 NOC KOSTELŮ - DVAKAČOVICE EVANGELICKÝ KOSTEL A FARA PROGRAM: Od 16.00 hod. výtvarné dílny Marcela Růžičková – sklářka z Českého ráje Pokračuje Výstava obrazů a fotografií Vladimíra Bakeše z Hrochova Týnce 18.00 hod. jazzový koncert kapely nChant Jazz z Hradce Králové 19.15 hod. promítání filmu podle Naomi Kleinové, kanadské novinářky TOTO MĚNÍ VŠECHNO Stejnojmenná kniha ukazuje na nutnost překonat neoliberální kapitalismus, chceme-li zachovat Zemi obyvatelnou Následovat bude beseda o nové Encyklice papeže Františka - LAUDATO SI („O péči o společný domov“) Host: Dr. Jiří Silný z Prahy
vložil/a D.E. 04.06.2016 20:07
Přehled kulturních a společenských akcí konaných v Dvakačovicích v roce 2015 - http://dvakacovice.evangnet.cz/Kulturni_akce_2015.doc
vložil/a Daniel Slezák 04.03.2016 14:06
„Kdo zklamává chudého, člověk krvavý jest; kdož odjímá v potu chléb, jako ten, to věz, jest vinen, kterýž zabije blížního svého.“ (Jan Hus) Modlitby, zpěv a prosby za odpuštění, zněly ve Dvakačovicích na bohoslužbách, při kterých se připomínalo 600. výročí smrti nejvýznamnějšího kazatele našich dějin, Jana Husa. Co si asi představíme, když se jednou za rok objeví ve veřejném i církevním prostoru jméno Jana Husa? A co si asi představují lidé, kteří si vůči církvi a křesťanským dějinám zachovávají určitý odstup? Zaslouží si Husův život, osud a odkaz, aby byly připomínány jen tehdy, kdy se výročí jeho smrti objeví v kalendáři? Co vlastně o Husovi skutečně víme ze školních lavic, ze studií i z vlastní píle a z potřeby poznávání? Kým nám Hus je? Hrdinou, sociálním revolucionářem, katolickým knězem s reformačním programem nebo váženým mužem – děkanem a rektorem Karlova učení? Je nám bojovníkem za pravdu a předně – za jakou pravdu (?), politikem nebo politizujícím kazatelem, mučedníkem nevídané oběti, člověkem, který vše prohrál, nebo naopak mužem, kterému se podařilo změnit směr dějin nejen zemí střední Evropy? Na prvním místě bychom se měli sami sebe ptát, jestli si ke svému užitku dopřáváme něco z Husova literárního odkazu, něco z jeho díla, které je nejdůležitějším pramenem toho, co o něm víme a vědět můžeme. Často nebo dokonce téměř vždy se připomíná jeho smrt a nejen v různých uměleckých oborech se vykresluje do nejmenších podrobností. Ostatně, Hus v tom není sám. Jen si vzpomeňme na evangelického teologa Dietricha Bonhoeffera a na jeho poslední chvíle, na smrt velké ženy Milady Horákové nebo na smrt studenta Jana Palacha a jeho následovníků. Jako by někdy převládl ten zvláštní lidský zájem o poslední chvíle, a myšlenky, dílo, ideje, vnitřní duchovní zápas i rozpory jako by byly čímsi druhořadým. Raději bych s někým vedl dialog nad Husovým pojetím církve a rozměrech společnosti, než nad vnějšími znaky toho, jak vypadal, jak se oblékal a jak na kostnické hranici nakonec umíral. Co se vydat opačným směrem? K jeho dílu, k tomu, jak autenticky hovořil o svém kněžském životě i k tomu, co psal svým nejvěrnějším přátelům? Skrze jeho myšlení můžeme konfrontovat sami sebe s tím, čemu jsme se naučili říkat reformace a ve vztahu k církvi, ve které žijeme, ecclesia semper reformanda – církev neustále se obnovující. Velikost Husova odkazu rozhodně netkví v pompézních oslavách, nýbrž v těsné souvislosti toho, co Hus žil, co myslel, co říkal, za čím si stál, co následoval a ke komu, tedy ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému, se ve své kostnické při odvolával. Nemusíme být nutně „husity“ a dopřávat si vnějších znamení a symbolů, ale můžeme si pro náš vezdejší, občanský i církevní život, vzít mnoho ponaučení, jejichž pilířem je podle mého mínění jediné – pravda Ježíšova příběhu o naději, která člověku připomíná, že je Božím obrazem a jeho podobou, a že hřích / provinění, kterými se sám umazává a oslabuje, tento obraz a podobu nemohou nikdy docela zakrýt. V Boží milosti a u vědomí Kristovy výkupné oběti lze na Husově příkladu doufat, že věrnost pravdě zakotvená v Bohu a láska k církvi putující (a vítězné) a k přátelům mají i v tomto zvláštním světě stále svůj význam, hodnotu a důležitost. Ve všem, co děláme, si vždy promysleme a v modlitbě uvažme, kolik energie a odvahy jsme schopni investovat a co všechno jsme ochotni pro boží pravdu a pro své milované obětovat a dát. Bohoslužeb a následného koncertu chrudimského chrámového pěveckého souboru Salvátor a Vysokoškolského uměleckého souboru z Pardubic, se zúčastnil Mons. Josef Socha, generální vikář Královéhradecké diecéze a papežský prelát.
vložil/a DE 07.07.2015 14:26
Noc kostelů 29. 5. 2015 - Dvakačovice – evangelický kostel 16:00 - 20:00 kostel- Dílny pro děti - Krása přírody ze skla Možnost výroby skleněných květů, pod vedením umělecké sklářky z Lužických hor paní Marcely Růžičkové (housle) 18:00 kostel - Mezinárodní výstava obrazů na téma Pravdivost – Soucit – Snášenlivost v umění Výstava je neobyčejně dojímavou, hlubokou a inspirující, zachycující jak vnitřní duchovní svět, tak vnější lidskou tragédii odehrávající se v dnešní Číně. Výstava se koná pod záštitou pana Davida Kilgoura, politika a bývalého státního tajemníka Kanady 18:00 sál na faře - Výstava obrazů a panenek – manželé Jana a Ivan Baborákovi 19:00 - 20:30 kostel- Koncert duchovní hudby – Soubor lesních rohů Hradec Králové 21:00 - 23:00 sál na faře - Promítání filmu Free China Dokument a osobní svědectví o odvrácené tváři života v Číně – komentář: Jakub Šmíd
vložil/a DE 22.05.2015 11:35
Evangelický farní sbor v Dvakačovicích a jeho kazatel, Vás srdečně zvou ke společnému setkání a slavení vánočních bohoslužeb: 24. 12. 2014 od 16.00, Štědrovečerní zpívání a možnost odnést si domů Betlémské světlo. 25. 12. 2014 od 9.00, Narození Páně, vysluhování Večeře Páně, v sále na faře. 28. 12. 2014 od 9.00, Neděle první po Narození Páně, v sále na faře. 1. 1. 2015 od 9.00, Nový rok, vysluhování Večeře Páně, v sále na faře. Přejeme Vám všem, aby jste přijali a měli adventní zklidnění a naději v myslích a vánoční štěstí a světlo ve svých srdcích. Buďme tu, ať se děje cokoli, pro sebe navzájem, jeden pro druhého. Rozdávejme pokoj a odpouštějme si. Společně přemáhejme zlo dobrem.
vložil/a DE 03.12.2014 10:12
Počítadlo.cz